א ואתה שא קינה אל-נשיאי ישראל : ב ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה : ג ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף-טרף אדם אכל : ד וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל-ארץ מצרים : ה ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו : ו ויתהלך בתוך-אריות כפיר היה וילמד לטרף-טרף אדם אכל : ז וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו : ח ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשו עליו רשתם בשחתם נתפש : ט ויתנהו במוגר בחחים ויבאהו אלמלך בבל יבאהו במצדות למען לא-ישמע קולו עוד אל-הרי ישראל : י אמך כגפן בדמך עלמים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים : יא ויהיו-לה מחות עז אל-שבטי משלים ותגבה קומתו על-בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו : יב ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מחה עזה אש אכלתהו : יג ועתה שתולה במדבר בארץ ציה וצמא : יד ותצא אש ממחה בדיה פריה אכלה ולא-היה בה מחה-עז שבט למשול קינה היא ותהי לקינה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית