א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב מה-לכם אתם משלים את-המשל הזה על-אדמת ישראל לאמר אבות יאכלו בסר ושני הבנים תקהינה : ג חי-אני נאם אדני יהוה אם-יהיה לכם עוד משל המשל הזה בישראל : ד הן כל-הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי-הנה הנפש החטאת היא תמות : ה ואיש כי-יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה : ו אל-ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל-גלולי בית ישראל ואת-אשת רעהו לא טמא ואל-אשה נדה לא יקרב : ז ואיש לא יונה חבלתו חוב ישיב גזלה לא יגזל לחמו לרעב יתן ועירם יכמה-בגד : ח בנשך לא-יתן ותרבית לא יקח מעול ישיב ידו משפט אמת יעשה בין איש לאיש : ט בחקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת צדיק הוא חיה יחיה נאם אדני יהוה : י והוליד בן-פריץ שפך דם ועשה אח מאחד מאלה : יא והוא את-כל-אלה לא עשה כי גם אל-ההרים אכל ואת-אשת רעהו טמא : יב עני ואביון הונה גזלות גזל חבל לא ישיב ואל-הגלולים נשא עיניו תועבה עשה : יג בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל-התועבות האלה עשה מות יומת דמיו בו יהיה : יד והנה הוליד בן וירא את-כל-חחאת אביו אשר עשה ויראה ולא יעשה כהן : טו על-ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל-גלולי בית ישראל את-אשת רעהו לא טמא : טז ואיש ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית