א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם חוד חידה ומשל משל אל-בית ישראל : ג ואמרת כה-אמר אדני יהוה הנשר הגדול גדול הכנפים ארך האבר מלא הנוצה אשר-לו הרקמה בא אל-הלבנון ויקח את-צמרת הארז : ד את ראש יניקותיו קטף ויביאהו אל-ארץ כנען בעיר רכלים שמו : ה ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה-זרע קח על-מים רבים צפצפה שמו : ו ויצמח ויהי לגפן סרחת שפלת קומה לפנות דליותיו אליו ושרשיו תחתיו יהיו ותהי לגפן ותעש בדים ותשלח פארות : ז ויהי נשר-אחד גדול גדול כנפים ורב-נוצה והנה הגפן הזאת כפנה שרשיה עליו ודליותיו שלחה-לו להשקות אותה מערגות מחעה : ח אל-שדה חוב אלמים רבים היא שתולה לעשות ענף ולשאת פרי להיות לגפן אדרת : ט אמר כה אמר אדני יהוה תצלח הלוא את-שרשיה ינתק ואת-פריה יקוסס ויבש כל-טרפי צמחה תיבש ולא-בזרע גדולה ובעם-רב למשאות אותה משרשיה : י והנה שתולה התצלח הלוא כגעת בה רוח הקדים תיבש יבש על-ערגת צמחה תיבש : יא ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : יב אמר-נא לבית המרי הלא ידעתם מה-אלה אמר הנה-בא מלך-בבל ירושלם ויקח את-מלכה ואת-שריה ויבא אותם אליו בבלה : יג ויקח מזרע המלוכה ויכרת אתו ברית ויבא אתו באלה ואת-אילי הארץ לקח : יד לה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית