א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם הנבא אל-נביאי ישראל הנבאים ואמרת לנביאי מלבם שמעו דבר-יהוה : ג כה אמר אדני יהוה הוי על-הנביאים הנבלים אשר הלכים אחר רוחם ולבלתי ראו : ד כשעלים בחרבות נביאיך ישראל היו : ה לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על-בית ישראל לעמד במלחמה ביום יהוה : ו חזו שוא וקסם כזב האמרים נאם-יהוה ויהוה לא שלחם ויחלו לקים דבר : ז הלוא מחזה-שוא חזיתם ומקסם כזב אמרתם ואמרים נאם-יהוה ואני לא דברתי : ח לכן כה אמר אדני יהוה יען דברכם שוא וחזיתם כזב לכן הנני אליכם נאם אדני יהוה : ט והיתה ידי אל-הנביאים החזים שוא והקסמים כזב בסוד עמי לאיהיו ובכתב בית-ישראל לא יכתבו ואל-אדמת ישראל לא יבאו וידעתם כי אני אדני יהוה : י יען וביען הטעו את-עמי לאמר שלום ואין שלום והוא בנה חיץ והנם טחים אתו תפל : יא אמר אל-טחי תפל ויפל היה גשם שוטף ואתנה אבני אלגביש תפלנה ורוח סערות תבקע : יב והנה נפל הקיר הלוא יאמר אליכם איה החיח אשר טחתם : יג לכן כה אמר אדני יהוה ובקעתי רוח-סערות בחמתי וגשם שטף באפי יהיה ואבני אלגביש בחמה לכלה : יד והרסתי את-הקיר אשר-טחתם תפל והגעתיהו אל-הארץ ונגלה יסדו ונפלה וכליתם בתוכה וי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית