א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם בתוך בית-המרי אתה ישב אשר עינים להם לראות ולא ראו אזנים להם לשמע ולא שמעו כי בית מרי הם : ג ואתה בן-אדם עשה לך כלי גולה וגלה יומם לעיניהם וגלית ממקומך אל-מקום אחר לעיניהם אולי יראו כי בית מרי המה : ד והוצאת כליך ככלי גולה יומם לעיניהם ואתה תצא בערב לעיניהם כמוצאי גולה : ה לעיניהם חתר-לך בקיר והוצאת בו : ו לעיניהם על-כתף תשא בעלטה תוציא פניך תכמה ולא תראה את-הארץ כי-מופת נתתיך לבית ישראל : ז ואעש כן כאשר צויתי כלי הוצאתי ככלי גולה יומם ובערב חתרתי-לי בקיר ביד בעלטה הוצאתי על-כתף נשאתי לעיניהם : ח ויהי דבר-יהוה אלי בבקר לאמר : ט בן-אדם הלא אמרו אליך בית ישראל בית המרי מה אתה עשה : י אמר אליהם כה אמר אדני יהוה הנשיא המשא הזה בירושלם וכל-בית ישראל אשר-המה בתוכם : יא אמר אני מופתכם כאשר עשיתי כן יעשה להם בגולה בשבי ילכו : יב והנשיא אשר-בתוכם אל-כתף ישא בעלטה ויצא בקיר יחתרו להוציא בו פניו יכמה יען אשר לא-יראה לעין הוא את-הארץ : יג ופרשתי את-רשתי עליו ונתפש במצודתי והבאתי אתו בבלה ארץ כשדים ואותה לא-יראה ושם ימות : יד וכל אשר סביבתיו עזרו וכל-אגפיו אזרה לכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית