א ותשא אתי רוח ותבא אתי אל-שער בית-יהוה הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער עשרים וחמשה איש ואראה בתוכם את-יאזניה בן-עזר ואת-פלטיהו בן-בניהו שרי העם : ב ויאמר אלי בן-אדם אלה האנשים החשבים און והיעצים עצת-רע בעיר הזאת : ג האמרים לא בקרוב בנות בתים היא המיר ואנחנו הבשר : ד לכן הנבא עליהם הנבא בן-אדם : ה ותפל עלי רוח יהוה ויאמר אלי אמר כה-אמר יהוה כן אמרתם בית ישראל ומעלות רוחכם אני ידעתיה : ו הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומלאתם חוצתיה חלל : ז לכן כה-אמר אדני יהוה חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר והיא המיר ואתכם הוציא מתוכה : ח חרב יראתם וחרב אביא עליכם נאם אדני יהוה : ט והוצאתי אתכם מתוכה ונתתי אתכם בידזרים ועשיתי בכם שפטים : י בחרב תפלו על-גבול ישראל אשפוט אתכם וידעתם כי-אני יהוה : יא היא לא-תהיה לכם לסיר ואתם תהיו בתוכה לבשר אל-גבול ישראל אשפט אתכם : יב וידעתם כי-אני יהוה אשר בחקי לא הלכתם ומשפטי לא עשיתם וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם עשיתם : יג ויהי כהנבאי ופלטיהו בן-בניה מת ואפל על-פני ואזעק קולגדול ואמר אהה אדני יהוה כלה אתה עשה את שארית ישראל : יד ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : טו בן-אדם אחיך אחיך...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית