א ויקרא באזני קול גדול לאמר קרבו פקדות העיר ואיש כלי משחתו בידו : ב והנה ששה אנשים באים מדרך-שער העליון אשר מפנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו ואיש-אחד בתוכם לבש בדים וקסת המפר במתניו ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחשת : ג וכבוד אלהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית ויקרא אל-האיש הלבש הבדים אשר קסת המפר במתניו : ד ויאמר יהוה אליו עבר בתוך העיר בתוך ירושלם והתוית תו על-מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל-התועבות הנעשות בתוכה : ה ולאלה אמר באזני עברו בעיר אחריו והכו אל-תחס עינכם ואל-תחמלו : ו זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל-כל-איש אשר-עליו התו אל-תגשו וממקדשי תחלו ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית : ז ויאמר אליהם טמאו את-הבית ומלאו את-החצרות חללים צאו ויצאו והכו בעיר : ח ויהי כהכותם ונאשאר אני ואפלה על-פני ואזעק ואמר אהה אדני יהוה המשחית אתה את כל-שארית ישראל בשפכך את-חמתך על-ירושלם : ט ויאמר אלי עון בית-ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מחה כי אמרו עזב יהוה את-הארץ ואין יהוה ראה : י וגם-אני לא-תחוס עיני ולא אחמל דרכם בראשם נתתי : יא והנה האיש לבש הבדים א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית