א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב ואתה בן-אדם כה-אמר אדני יהוה לאדמת ישראל קץ בא הקץ על-ארבע כנפות הארץ : ג עתה הקץ עליך ושלחתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל-תועבתיך : ד ולא-תחוס עיני עליך ולא אחמול כי דרכיך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיין וידעתם כי-אני יהוה : ה כה אמר אדני יהוה רעה אחת רעה הנה באה : ו קץ בא בא הקץ הקיץ אליך הנה באה : ז באה הצפירה אליך יושב הארץ בא העת קרוב היום מהומה ולא-הד הרים : ח עתה מקרוב אשפוך חמתי עליך וכליתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל-תועבותיך : ט ולא-תחוס עיני ולא אחמול כדרכיך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיין וידעתם כי אני יהוה מכה : י הנה היום הנה באה יצאה הצפרה צץ המחה פרח הזדון : יא החמס קם למחה-רשע לא-מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא-נה בהם : יב בא העת הגיע היום הקונה אל-ישמח והמוכר אל-יתאבל כי חרון אל-כל-המונה : יג כי המוכר אל-הממכר לא ישוב ועוד בחיים חיתם כי-חזון אל-כל-המונה לא ישוב ואיש בעונו חיתו לא יתחזקו : יד תקעו בתקוע והכין הכל ואין הלך למלחמה כי חרוני אל-כל-המונה : טו החרב בחוץ והדבר והרעב מבית אשר בשדה בחרב ימות ואשר בעיר רעב ודבר יאכלנו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית