א ואתה בן-אדם קח-לך חרב חדה תער הגלבים תקחנה לך והעברת על-ראשך ועל-זקנך ולקחת לך מאזני משקל וחלקתם : ב שלשית באור תבעיר בתוך העיר כמלאת ימי המצור ולקחת את-השלשית תכה בחרב סביבותיה והשלשית תזרה לרוח וחרב אריק אחריהם : ג ולקחת משם מעט במספר וצרת אותם בכנפיך : ד ומהם עוד תקח והשלכת אותם אל-תוך האש ושרפת אתם באש ממנו תצא-אש אל-כל-בית ישראל : ה כה אמר אדני יהוה זאת ירושלם בתוך הגוים שמתיה וסביבותיה ארצות : ו ותמר את-משפטי לרשעה מן-הגוים ואת-חקותי מן-הארצות אשר סביבותיה כי במשפטי מאסו וחקותי לא-הלכו בהם : ז לכן כה-אמר אדני יהוה יען המנכם מן-הגוים אשר סביבותיכם בחקותי לא הלכתם ואת-משפטי לא עשיתם וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם לא עשיתם : ח לכן כה אמר אדני יהוה הנני עליך גם-אני ועשיתי בתוכך משפטים לעיני הגוים : ט ועשיתי בך את אשר לא-עשיתי ואת אשר-לא-אעשה כמהו עוד יען כל-תועבתיך : י לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו אבותם ועשיתי בך שפטים וזריתי את-כל-שאריתך לכל-רוח : יא לכן חי-אני נאם אדני יהוה אם-לא יען את-מקדשי טמאת בכל-שקוציך ובכל-תועבתיך וגם-אני אגרע ולא-תחוס עיני וגם-אני לא אחמול : יב שלשת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית