א ואתה בן-אדם קח-לך לבנה ונתתה אותה לפניך וחקות עליה עיר את-ירושלם : ב ונתתה עליה מצור ובנית עליה דיק ושפכת עליה סללה ונתתה עליה מחנות ושים-עליה כרים סביב : ג ואתה קח-לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר והכינתה אתפניך אליה והיתה במצור וצרת עליה אות היא לבית ישראל : ד ואתה שכב על-צדך השמאלי ושמת את-עון בית-ישראל עליו מספר הימים אשר תשכב עליו תשא את-עונם : ה ואני נתתי לך את-שני עונם למספר ימים שלש-מאות ותשעים יום ונשאת עון בית-ישראל : ו וכלית את-אלה ושכבת על-צדך הימני שנית ונשאת את-עון בית-יהודה ארבעים יום יום לשנה יום לשנה נתתיו לך : ז ואל-מצור ירושלם תכין פניך וזרעך חשופה ונבאת עליה : ח והנה נתתי עליך עבותים ולא-תהפך מצדך אל-צדך עד-כלותך ימי מצורך : ט ואתה קח-לך חחין ושערים ופול ועדשים ודחן וכממים ונתתה אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר-אתה שוכב על-צדך שלש-מאות ותשעים יום תאכלנו : י ומאכלך אשר תאכלנו במשקול עשרים שקל ליום מעת עד-עת תאכלנו : יא ומים במשורה תשתה ששית ההין מעת עד-עת תשתה : יב ועגת שערים תאכלנה והיא בגללי צאת האדם תעגנה לעיניהם : יג ויאמר יהוה ככה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית