א ויאמר אלי בן-אדם עמד על-רגליך ואדבר אתך : ב ותבא בי רוח כאשר דבר אלי ותעמדני על-רגלי ואשמע את מדבר אלי : ג ויאמר אלי בן-אדם שולח אני אותך אל-בני ישראל אל-גוים המורדים אשר מרדו-בי המה ואבותם פשעו בי עד-עצם היום הזה : ד והבנים קשי פנים וחזקי-לב אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה : ה והמה אם-ישמעו ואם-יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם : ו ואתה בן-אדם אל-תירא מהם ומדבריהם אל-תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל-עקרבים אתה יושב מדבריהם אל-תירא ומפניהם אל-תחת כי בית מרי המה : ז ודברת את-דברי אליהם אםישמעו ואם-יחדלו כי מרי המה : ח ואתה בן-אדם שמע את אשר-אני מדבר אליך אל-תהימרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשר-אני נתן אליך : ט ואראה והנה-יד שלוחה אלי והנה-בו מגלת-ספר : י ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית