א בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת-ירמיהו מלבנה : ב ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה יהויקים : ג כי על-אף יהוה היתה בירושלם ויהודה עד-השליכו אותם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל : ד ויהי -בשנה התשעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבוכדראצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלם ויחנו עליה ויבנו עליה דיק סביב : ה ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו : ו בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא-היה לחם לעם הארץ : ז ותבקע העיר וכל-אנשי המלחמה יברחו -ויצאו מהעיר לילה דרך שער בין -החמתים אשר על-גן המלך וכשדים על-העיר סביב וילכו דרך הערבה : ח וירדפו חיל-כשדים אחרי המלך וישיגו את-צדקיהו בערבת ירחו וכל-חילו נפצו מעליו : ט ויתפשו את-המלך ויעלו אתו אל-מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משפטים : י וישחט מלך-בבל את-בני צדקיהו לעיניו וגם את-כל-שרי יהודה שחט ברבלתה : יא ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו מלך-בבל בבלה ויתנהו בית -הפקדת עד-יום מותו : יב ובחדש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע-עשרה שנה למלך נבוכדראצר מלך-בבל בא נבוזראדן רב-טבחים עמד לפני מלך...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית