א הדבר אשר דבר יהוה אל-בבל אל-ארץ כשדים ביד ירמיהו הנביא : ב הגידו בגוים והשמיעו ושאו-נס השמיעו אל-תכחדו אמרו -נלכדה בבל הביש בל חת מרדך הבישו עצביה חתו גלוליה : ג כי עלה -עליה גוי מצפון הוא-ישית את-ארצה לשמה ולא-יהיה יושב בה מאדם ועד-בהמה נדו הלכו : ד בימים ההמה ובעת ההיא נאם-יהוה יבאו בני-ישראל המה ובני-יהודה יחדו הלוך ובכו ילכו ואת-יהוה אלהיהם יבקשו : ה ציון ישאלו דרך הנה פניהם באו ונלוו אל-יהוה ברית עולם לא תשכח : ו צאן אבדות היו עמי רעיהם התעום הרים שובבום מהר אל-גבעה הלכו שכחו רבצם : ז כל-מצאיהם אכלום וצריהם אמרו לא נאשם תחת אשר חטאו ליהוה נוה-צדק ומקוה אבותיהם יהוה : ח נדו מתוך בבל ומארץ כשדים צאו והיו כעתודים לפני-צאן : ט כי הנה אנכי מעיר -ומעלה על-בבל קהל-גוים גדלים מארץ צפון וערכו לה משם תלכד חציו כגבור משכיל לא ישוב ריקם : י והיתה כשדים לשלל כל-שלליה ישבעו נאם-יהוה : יא כי תשמחו כי תעלזו שסי נחלתי כי תפושו כעגלה דשה ותצהלו כאברים : יב בושה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה : יג מקצף יהוה לא תשב והיתה שממה כלה כל עבר על-בבל ישם וישרק על-כל-מכותיה : יד ערכו ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית