א ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל-כל-העם את-כל-דברי יהוה אלהיהם אשר שלחו יהוה אלהיהם אליהם את כל-הדברים האלה : ב ויאמר עזריה בן-הושעיה ויוחנן בן-קרח וכלהאנשים הזדים אמרים אל-ירמיהו שקר אתה מדבר לא שלחך יהוה אלהינו לאמר לא-תבאו מצרים לגור שם : ג כי ברוך בן-נריה ממית אתך בנו למען תת אתנו ביד-הכשדים להמית אתנו ולהגלות אתנו בבל : ד ולא-שמע יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים וכל-העם בקול יהוה לשבת בארץ יהודה : ה ויקח יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים את כל-שארית יהודה אשרשבו מכל-הגוים אשר נדחו-שם לגור בארץ יהודה : ו את-הגברים ואת-הנשים ואת-החף ואת-בנות המלך ואת כל-הנפש אשר הניח נבוזראדן רב-טבחים את-גדליהו בן-אחיקם בןשפן ואת ירמיהו הנביא ואת-ברוך בן-נריהו : ז ויבאו ארץ מצרים כי לא שמעו בקול יהוה ויבאו עד-תחפנחס : ח ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו בתחפנחס לאמר : ט קח בידך אבנים גדלות וטמנתם במלט במלבן אשר בפתח בית-פרעה בתחפנחס לעיני אנשים יהודים : י ואמרת אליהם כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני שלח ולקחתי את-נבוכדראצר מלךבבל עבדי ושמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי ונטה את-שפרירו עליהם : יא ובא והכה את-ארץ מצרים אשר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית