א ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשרה אנשים אתו אל-גדליהו בן-אחיקם המצפתה ויאכלו שם לחם יחדו במצפה : ב ויקם ישמעאל בן-נתניה ועשרת האנשים אשר-היו אתו ויכו את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן בחרב וימת אתו אשר-הפקיד מלך-בבל בארץ : ג ואת כל-היהודים אשר-היו אתו את-גדליהו במצפה ואת-הכשדים אשר נמצאו-שם את אנשי המלחמה הכה ישמעאל : ד ויהי ביום השני להמית את-גדליהו ואיש לא ידע : ה ויבאו אנשים משכם משלו ומשמרון שמנים איש מגלחי זקן וקרעי בגדים ומתגדדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית יהוה : ו ויצא ישמעאל בן-נתניה לקראתם מן-המצפה הלך הלך ובכה ויהי כפגש אתם ויאמר אליהם באו אלגדליהו בן-אחיקם : ז ויהי כבואם אל-תוך העיר וישחטם ישמעאל בן-נתניה אל-תוך הבור הוא והאנשים אשר-אתו : ח ועשרה אנשים נמצאו-בם ויאמרו אל-ישמעאל אל-תמתנו כייש-לנו מטמנים בשדה חחים ושערים ושמן ודבש ויחדל ולא המיתם בתוך אחיהם : ט והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל-פגרי האנשים אשר הכה ביד-גדליהו הוא אשר עשה המלך אסא מפני בעשא מלך-ישראל אתו מלא ישמעאל בן-נתניהו חללים : י וישב ישמעאל את-כל-שארית העם אשר במצפה את-בנות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית