א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה אחר שלח אתו נבוזראדן רב-טבחים מן-הרמה בקחתו אתו והוא-אסור באזקים בתוך כל-גלות ירושלם ויהודה המגלים בבלה : ב ויקח רב-טבחים לירמיהו ויאמר אליו יהוה אלהיך דבר את-הרעה הזאת אל-המקום הזה : ג ויבא ויעש יהוה כאשר דבר כי-חטאתם ליהוה ולא-שמעתם בקולו והיה לכם הדבר הזה : ד ועתה הנה פתחתיך היום מן-האזקים אשר על-ידך אם-טוב בעיניך לבוא אתי בבל בא ואשים אתעיני עליך ואם-רע בעיניך לבוא-אתי בבל חדל ראה כל-הארץ לפניך אל-טוב ואל-הישר בעיניך ללכת שמה לך : ה ועודנו לא-ישוב ושבה אל-גדליה בן-אחיקם בן-שפן אשר הפקיד מלך-בבל בערי יהודה ושב אתו בתוך העם או אל-כל-הישר בעיניך ללכת לך ויתן-לו רבטבחים ארחה ומשאת וישלחהו : ו ויבא ירמיהו אל-גדליה בן-אחיקם המצפתה וישב אתו בתוך העם הנשארים בארץ : ז וישמעו כל-שרי החילים אשר בשדה המה ואנשיהם כיהפקיד מלך-בבל את-גדליהו בן-אחיקם בארץ וכי הפקיד אתו אנשים ונשים וטף ומדלת הארץ מאשר לא-הגלו בבלה : ח ויבאו אל-גדליה המצפתה וישמעאל בן-נתניהו ויוחנן ויונתן בני-קרח ושריה בן-תנחמת ובני עיפי הנטפתי ויזניהו בן-המעכתי המה ואנשיהם : ט וישבע להם גדליהו בן-א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית