א בשנה התשעית לצדקיהו מלך-יהודה בחדש העשרי בא נבוכדראצר מלך-בבל וכל-חילו אל-ירושלם ויצרו עליה : ב בעשתי-עשרה שנה לצדקיהו בחדש הרביעי בתשעה לחדש הבקעה העיר : ג ויבאו כל שרי מלך-בבל וישבו בשער התוך נרגל שר-אצר סמגר-נבו שרסכים רב-סריס נרגל שר-אצר רב-מג וכל-שארית שרי מלך בבל : ד ויהי כאשר ראם צדקיהו מלך-יהודה וכל אנשי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן-העיר דרך גן המלך בשער בין החמתים ויצא דרך הערבה : ה וירדפו חיל-כשדים אחריהם וישגו את-צדקיהו בערבות ירחו ויקחו אתו ויעלהו אל-נבוכדראצר מלך-בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משפטים : ו וישחט מלך בבל את-בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל-חרי יהודה שחט מלך בבל : ז ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים לביא אתו בבלה : ח ואת-בית המלך ואת-בית העם שרפו הכשדים באש ואת-חמות ירושלם נתצו : ט ואת יתר העם הנשארים בעיר ואתהנפלים אשר נפלו עליו ואת יתר העם הנשארים הגלה נבוזראדן רב-טבחים בבל : י ומןהעם הדלים אשר אין-להם מאומה השאיר נבוזראדן רב-טבחים בארץ יהודה ויתן להם כרמים ויגבים ביום ההוא : יא ויצו נבוכדראצר מלך-בבל על-ירמיהו ביד נבוזראדן רבטבחים לאמר : יב קחנו ועיניך שים ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית