א וישמע שפטיה בן-מתן וגדליהו בן-פשחור ויוכל בן-שלמיהו ופשחור בן-מלכיה אתהדברים אשר ירמיהו מדבר אל-כל-העם לאמר : ב כה אמר יהוה הישב בעיר הזאת ימות בחרב ברעב ובדבר והיצא אל-הכשדים וחיה והיתה-לו נפשו לשלל וחי : ג כה אמר יהוה הנתן תנתן העיר הזאת ביד חיל מלך-בבל ולכדה : ד ויאמרו השרים אל-המלך יומת נא את-האיש הזה כי-על-כן הוא-מרפא את-ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל-העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האיש הזה איננו דרש לשלום לעם הזה כי אםלרעה : ה ויאמר המלך צדקיהו הנה-הוא בידכם כי-אין המלך יוכל אתכם דבר : ו ויקחו את-ירמיהו וישלכו אתו אל-הבור מלכיהו בן-המלך אשר בחצר המחרה וישלחו את-ירמיהו בחבלים ובבור אין-מים כי אם-טיט ויטבע ירמיהו בחיט : ז וישמע עבד-מלך הכושי איש סריס והוא בבית המלך כי-נתנו את-ירמיהו אל-הבור והמלך יושב בשער בנימן : ח ויצא עבד-מלך מבית המלך וידבר אל-המלך לאמר : ט אדני המלך הרעו האנשים האלה את כלאשר עשו לירמיהו הנביא את אשר-השליכו אל-הבור וימת תחתיו מפני הרעב כי אין הלחם עוד בעיר : י ויצוה המלך את עבד-מלך הכושי לאמר קח בידך מזה שלשים אנשים והעלית את-ירמיהו הנביא מן-הבור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית