א וימלך-מלך צדקיהו בן-יאשיהו תחת כניהו בן-יהויקים אשר המליך נבוכדראצר מלךבבל בארץ יהודה : ב ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל-דברי יהוה אשר דבר ביד ירמיהו הנביא : ג וישלח המלך צדקיהו את-יהוכל בן-שלמיה ואת-צפניהו בן-מעשיה הכהן אל-ירמיהו הנביא לאמר התפלל-נא בעדנו אל-יהוה אלהינו : ד וירמיהו בא ויצא בתוך העם ולא-נתנו אתו בית הכלוא : ה וחיל פרעה יצא ממצרים וישמעו הכשדים הצרים עלירושלם את-שמעם ויעלו מעל ירושלם : ו ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא לאמר : ז כהאמר יהוה אלהי ישראל כה תאמרו אל-מלך יהודה השלח אתכם אלי לדרשני הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שב לארצו מצרים : ח ושבו הכשדים ונלחמו על-העיר הזאת ולכדה ושרפה באש : ט כה אמר יהוה אל-תשאו נפשתיכם לאמר הלך ילכו מעלינו הכשדים כי-לא ילכו : י כי אם-הכיתם כל-חיל כשדים הנלחמים אתכם ונשארו בם אנשים מדקרים איש באהלו יקומו ושרפו את-העיר הזאת באש : יא והיה בהעלות חיל הכשדים מעל ירושלם מפני חיל פרעה : יב ויצא ירמיהו מירושלם ללכת ארץ בנימן לחלק משם בתוך העם : יג ויהי-הוא בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן-שלמיה בן-חנניה ויתפש את-ירמיהו הנביא לאמר אל-הכשדים א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית