א ויהי בשנה הרביעת ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הזה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר : ב קח-לך מגלת-ספר וכתבת אליה את כל-הדברים אשר-דברתי אליך עלישראל ועל-יהודה ועל-כל-הגוים מיום דברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה : ג אולי ישמעו בית יהודה את כל-הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחחאתם : ד ויקרא ירמיהו את-ברוך בן-נריה ויכתב ברוך מפי ירמיהו את כל-דברי יהוה אשר-דבר אליו על-מגלת-ספר : ה ויצוה ירמיהו את-ברוך לאמר אני עצור לא אוכל לבוא בית יהוה : ו ובאת אתה וקראת במגלה אשר-כתבת-מפי את-דברי יהוה באזני העם בית יהוה ביום צום וגם באזני כל-יהודה הבאים מעריהם תקראם : ז אולי תפל תחנתם לפני יהוה וישבו איש מדרכו הרעה כי-גדול האף והחמה אשר-דבר יהוה אלהעם הזה : ח ויעש ברוך בן-נריה ככל אשר-צוהו ירמיהו הנביא לקרא במפר דברי יהוה בית יהוה : ט ויהי בשנה החמשית ליהויקים בן-יאשיהו מלך-יהודה בחדש התשעי קראו צום לפני יהוה כל-העם בירושלם וכל-העם הבאים מערי יהודה בירושלם : י ויקרא ברוך במפר את-דברי ירמיהו בית יהוה בלשכת גמריהו בן-שפן המפר בחצר העליון פתח שער בית-יהוה החדש באזני ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית