א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה בימי יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לאמר : ב הלוך אל-בית הרכבים ודברת אותם והבאותם בית יהוה אל-אחת הלשכות והשקית אותם יין : ג ואקח את-יאזניה בן-ירמיהו בן-חבצניה ואת-אחיו ואת-כל-בניו ואת כל-בית הרכבים : ד ואבא אתם בית יהוה אל-לשכת בני חנן בן-יגדליהו איש האלהים אשר-אצל לשכת השרים אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן-שלם שמר המף : ה ואתן לפני בני ביתהרכבים גבעים מלאים יין וכסות ואמר אליהם שתו-יין : ו ויאמרו לא נשתה-יין כי יונדב בן-רכב אבינו צוה עלינו לאמר לא תשתו-יין אתם ובניכם עד-עולם : ז ובית לא-תבנו וזרע לא-תזרעו וכרם לא-תחעו ולא יהיה לכם כי באהלים תשבו כל-ימיכם למען תחיו ימים רבים על-פני האדמה אשר אתם גרים שם : ח ונשמע בקול יהונדב בן-רכב אבינו לכל אשר צונו לבלתי שתות-יין כל-ימינו אנחנו נשינו בנינו ובנתינו : ט ולבלתי בנות בתים לשבתנו וכרם ושדה וזרע לא יהיה-לנו : י ונשב באהלים ונשמע ונעש ככל אשר-צונו יונדב אבינו : יא ויהי בעלות נבוכדראצר מלך-בבל אל-הארץ ונאמר באו ונבוא ירושלם מפני חיל הכשדים ומפני חיל ארם ונשב בירושלם : יב ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו לאמר : יג כה-אמר יהוה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית