א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה ונבוכדראצר מלך-בבל וכל-חילו וכל-ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל-העמים נלחמים על-ירושלם ועל-כל-עריה לאמר : ב כה-אמר יהוה אלהי ישראל הלך ואמרת אל-צדקיהו מלך יהודה ואמרת אליו כה אמר יהוה הנני נתן אתהעיר הזאת ביד מלך-בבל ושרפה באש : ג ואתה לא תמלט מידו כי תפש תתפש ובידו תנתן ועיניך את-עיני מלך-בבל תראינה ופיהו את-פיך ידבר ובבל תבוא : ד אך שמע דבר-יהוה צדקיהו מלך יהודה כה-אמר יהוה עליך לא תמות בחרב : ה בשלום תמות וכמשרפות אבותיך המלכים הראשנים אשר-היו לפניך כן ישרפו-לך והוי אדון יספדו-לך כי-דבר אני- דברתי נאם-יהוה : ו וידבר ירמיהו הנביא אל-צדקיהו מלך יהודה את כל-הדברים האלה בירושלם : ז וחיל מלך-בבל נלחמים על-ירושלם ועל כל-ערי יהודה הנותרות אל-לכיש ואל-עזקה כי הנה נשארו בערי יהודה ערי מבצר : ח הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה אחרי כרת המלך צדקיהו ברית את-כל-העם אשר בירושלם לקרא להם דרור : ט לשלח איש את-עבדו ואיש את-שפחתו העברי והעבריה חפשים לבלתי עבד-בם ביהודי אחיהו איש : י וישמעו כל-השרים וכל-העם אשר-באו בברית לשלח איש את-עבדו ואיש אתשפחתו חפשים לבלתי עבד-בם עוד וי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית