א ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו שנית והוא עודנו עצור בחצר המחרה לאמר : ב כה-אמר יהוה עשה יהוה יוצר אותה להכינה יהוה שמו : ג קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם : ד כי כה אמר יהוה אלהי ישראל על-בתי העיר הזאת ועל-בתי מלכי יהודה הנתצים אל-המללות ואל-החרב : ה באים להלחם את-הכשדים ולמלאם את-פגרי האדם אשר-הכיתי באפי ובחמתי ואשר הסתרתי פני מהעיר הזאת על כל-רעתם : ו הנני מעלה-לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת : ז והשבתי את-שבות יהודה ואת שבות ישראל ובנתים כבראשנה : ח וטהרתים מכל-עונם אשר חטאו-לי וסלחתי לכל-עונותיהם אשר חטאו-לי ואשר פשעו בי : ט והיתה לי לשם ששון לתהלה ולתפארת לכל גויי הארץ אשר ישמעו את-כל-החובה אשר אנכי עשה אתם ופחדו ורגזו על כל- החובה ועל כל-השלום אשר אנכי עשה לה : י כה אמר יהוה עוד ישמע במקום-הזה אשר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה ובחצות ירושלם הנשמות מאין אדם ומאין יושב ומאין בהמה : יא קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את-יהוה צבאות כי-טוב יהוה כי-לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי-אשיב אתשבות-הארץ כבראשנה אמר יהוה : יב כה-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית