א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה בשנה העשרית לצדקיהו מלך יהודה היא השנה שמנה-עשרה שנה לנבוכדראצר : ב ואז חיל מלך בבל צרים על-ירושלם וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המחרה אשר בית-מלך יהודה : ג אשר כלאו צדקיהו מלך-יהודה לאמר מדוע אתה נבא לאמר כה אמר יהוה הנני נתן את-העיר הזאת ביד מלך-בבל ולכדה : ד וצדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכשדים כי הנתן ינתן ביד מלך-בבל ודבר-פיו עם-פיו ועיניו את-עיניו תראינה : ה ובבל יולך את-צדקיהו ושם יהיה עד-פקדי אתו נאם-יהוה כי תלחמו את-הכשדים לא תצליחו : ו ויאמר ירמיהו היה דבר-יהוה אלי לאמר : ז הנה חנמאל בן-שלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את-שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאלה לקנות : ח ויבא אלי חנמאל בן-דדי כדבר יהוה אל-חצר המחרה ויאמר אלי קנה נא את-שדי אשרבענתות אשר בארץ בנימין כי-לך משפט הירשה ולך הגאלה קנה-לך ואדע כי דבר-יהוה הוא : ט ואקנה את-השדה מאת חנמאל בן-דדי אשר בענתות ואשקלה-לו את-הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף : י ואכתב במפר ואחתם ואעד עדים ואשקל הכסף במאזנים : יא ואקח את-ספר המקנה את-החתום המצוה והחקים ואת-הגלוי : יב ואתן את-המפר המקנה אל-ברוך בן-נריה בן-מחסיה לעי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית