א כה אמר יהוה מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל : ב מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על-כן משכתיך חסד : ג עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משחקים : ד עוד תחעי כרמים בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו : ה כי יש-יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל-יהוה אלהינו : ו כי-כה אמר יהוה רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגוים השמיעו הללו ואמרו הושע יהוה את-עמך את שארית ישראל : ז הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי-ארץ בם עור ופמח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה : ח בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל-נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי-הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא : ט שמעו דבריהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו : י כי-פדה יהוה את-יעקב וגאלו מיד חזק ממנו : יא ובאו ורננו במרום-ציון ונהרו אל-טוב יהוה עלדגן ועל-תירש ועל-יצהר ועל-בני-צאן ובקר והיתה נפשם כגן רוה ולא-יוסיפו לדאבה עוד : יב אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם : יג ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את-טובי ישבעו נאם-יהוה : יד כה אמר י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית