א הדבר אשר היה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר : ב כה-אמר יהוה אלהי ישראל לאמר כתב-לך את כל-הדברים אשר-דברתי אליך אל-ספר : ג כי הנה ימים באים נאם-יהוה ושבתי את-שבות עמי ישראל ויהודה אמר יהוה והשבתים אל-הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה : ד ואלה הדברים אשר דבר יהוה אל-ישראל ואל-יהודה : ה כי-כה אמר יהוה קול חרדה שמענו פחד ואין שלום : ו שאלו-נא וראו אם-ילד זכר מדוע ראיתי כל-גבר ידיו עלחלציו כיולדה ונהפכו כל-פנים לירקון : ז הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת-צרה היא ליעקב וממנה יושע : ח והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אשבר עלו מעל צוארך ומוסרותיך אנתק ולא-יעבדו-בו עוד זרים : ט ועבדו את יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם : י ואתה אל-תירא עבדי יעקב נאם-יהוה ואל-תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת-זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד : יא כי-אתך אני נאםיהוה להושיעך כי אעשה כלה בכל-הגוים אשר הפצותיך שם אך אתך לא-אעשה כלה וימרתיך למשפט ונקה לא אנקך : יב כי כה אמר יהוה אנוש לשברך נחלה מכתך : יג אין-דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך : יד כל-מאהביך שכחוך אותך לא ידרשו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית