א ויהי בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך-יהודה בשנה הרבעית בחדש החמישי אמר אלי חנניה בן-עזור הנביא אשר מגבעון בבית יהוה לעיני הכהנים וכל-העם לאמר : ב כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לאמר שברתי את-על מלך בבל : ג בעוד שנתים ימים אני משיב אל-המקום הזה את-כל-כלי בית יהוה אשר לקח נבוכדנאצר מלך-בבל מן-המקום הזה ויביאם בבל : ד ואת-יכניה בן-יהויקים מלך-יהודה ואת-כל-גלות יהודה הבאים בבלה אני משיב אל-המקום הזה נאם-יהוה כי אשבר את-על מלך בבל : ה ויאמר ירמיה הנביא אל-חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל-העם העמדים בבית יהוה : ו ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה יהוה יקם יהוה את-דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית-יהוה וכל-הגולה מבבל אל-המקום הזה : ז אך-שמע-נא הדבר הזה אשר אנכי דבר באזניך ובאזני כל-העם : ח הנביאים אשר היו לפני ולפניך מן-העולם וינבאו אל-ארצות רבות ועל-ממלכות גדלות למלחמה ולרעה ולדבר : ט הנביא אשר ינבא לשלום בבא דבר הנביא יודע הנביא אשרשלחו יהוה באמת : י ויקח חנניה הנביא את-המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו : יא ויאמר חנניה לעיני כל-העם לאמר כה אמר יהוה ככה אשבר את-על נבכדנאצר מלך-בבל בעוד שנתים ימי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית