א בראשית ממלכות יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הזה מאת יהוה לאמר : ב כה אמר יהוה עמד בחצר בית-יהוה ודברת על-כל-ערי יהודה הבאים להשתחות בית-יהוה את כל-הדברים אשר צויתיך לדבר אליהם אל-תגרע דבר : ג אולי ישמעו וישבו איש מדרכו הרעה ונחמתי אל-הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם מפני רע מעלליהם : ד ואמרת אליהם כה אמר יהוה אם-לא תשמעו אלי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם : ה לשמע עלדברי עבדי הנבאים אשר אנכי שלח אליכם והשכם ושלח ולא שמעתם : ו ונתתי את-הבית הזה כשלה ואת-העיר הזאת אתן לקללה לכל גויי הארץ : ז וישמעו הכהנים והנבאים וכלהעם את-ירמיהו מדבר את-הדברים האלה בבית יהוה : ח ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כלאשר-צוה יהוה לדבר אל-כל-העם ויתפשו אתו הכהנים והנבאים וכל-העם לאמר מות תמות : ט מדוע נבית בשם-יהוה לאמר כשלו יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מאין יושב ויקהל כל-העם אל-ירמיהו בבית יהוה : י וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה ויעלו מבית-המלך בית יהוה וישבו בפתח שער-יהוה החדש : יא ויאמרו הכהנים והנבאים אלהשרים ואל-כל-העם לאמר משפט-מות לאיש הזה כי נבא אל-העיר הזאת כאשר שמעתם באזניכם : יב ויאמר ירמיהו אל-כל-השר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית