א הדבר אשר-היה על-ירמיהו על-כל-עם יהודה בשנה הרבעית ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה היא השנה הראשנית לנבוכדראצר מלך בבל : ב אשר דבר ירמיהו הנביא על-כל-עם יהודה ואל כל-ישבי ירושלם לאמר : ג מן-שלש עשרה שנה ליאשיהו בן-אמון מלך יהודה ועד היום הזה זה שלש ועשרים שנה היה דבר-יהוה אלי ואדבר אליכם אשכים ודבר ולא שמעתם : ד ושלח יהוה אליכם את-כל-עבדיו הנבאים השכם ושלח ולא שמעתם ולאהחיתם את-אזנכם לשמע : ה לאמר שובו-נא איש מדרכו הרעה ומרע מעלליכם ושבו עלהאדמה אשר נתן יהוה לכם ולאבותיכם למן-עולם ועד-עולם : ו ואל-תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ולא-תכעיסו אותי במעשה ידיכם ולא ארע לכם : ז ולאשמעתם אלי נאם-יהוה למען הכעסני במעשה ידיכם לרע לכם : ח לכן כה אמר יהוה צבאות יען אשר לא-שמעתם את-דברי : ט הנני שלח ולקחתי את-כל-משפחות צפון נאם-יהוה ואל-נבוכדראצר מלך-בבל עבדי והבאתים על-הארץ הזאת ועל-ישביה ועל כל-הגוים האלה סביב והחרמתים ושמתים לשמה ולשרקה ולחרבות עולם : י והאבדתי מהם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר : יא והיתה כל-הארץ הזאת לחרבה לשמה ועבדו הגוים האלה את-מלך בבל שבעים שנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית