א הראני יהוה והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל יהוה אחרי הגלות נבוכדראצר מלך-בבל את-יכניהו בן-יהויקים מלך-יהודה ואת-שרי יהודה ואת-החרש ואת-המסגר מירושלם ויבאם בבל : ב הדוד אחד תאנים טבות מאד כתאני הבכרות והדוד אחד תאנים רעות מאד אשר לא-תאכלנה מרע : ג ויאמר יהוה אלי מה-אתה ראה ירמיהו ואמר תאנים התאנים החבות טבות מאד והרעות רעות מאד אשר לא-תאכלנה מרע : ד ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ה כה-אמר יהוה אלהי ישראל כתאנים החבות האלה כן-אכיר את-גלות יהודה אשר שלחתי מן-המקום הזה ארץ כשדים לטובה : ו ושמתי עיני עליהם לטובה והשבתים על-הארץ הזאת ובניתים ולא אהרס ונטעתים ולא אתוש : ז ונתתי להם לב לדעת אתי כי אני יהוה והיו-לי לעם ואנכי אהיה להם לאלהים כי-ישבו אלי בכל-לבם : ח וכתאנים הרעות אשר לא-תאכלנה מרע כי-כה אמר יהוה כן אתן את-צדקיהו מלך-יהודה ואת-שריו ואת שארית ירושלם הנשארים בארץ הזאת והישבים בארץ מצרים : ט ונתתים לזעוה לרעה לכל ממלכות הארץ לחרפה ולמשל לשנינה ולקללה בכל-המקמות אשר-אדיחם שם : י ושלחתי בם את-החרב את-הרעב ואת-הדבר עד-תמם מעל האדמה אשר-נתתי להם ולאבותיהם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית