א כה אמר יהוה רד בית-מלך יהודה ודברת שם את-הדבר הזה : ב ואמרת שמע דבר-יהוה מלך יהודה הישב על-כמא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה : ג כה אמר יהוה עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק וגר יתום ואלמנה אל-תנו אל-תחמסו ודם נקי אל-תשפכו במקום הזה : ד כי אם-עשו תעשו את-הדבר הזה ובאו בשערי הבית הזה מלכים ישבים לדוד על-כסאו רכבים ברכב ובמוסים הוא ועבדיו ועמו : ה ואם לא תשמעו אתהדברים האלה בי נשבעתי נאם-יהוה כי-לחרבה יהיה הבית הזה : ו כי-כה אמר יהוה עלבית מלך יהודה גלעד אתה לי ראש הלבנון אם-לא אשיתך מדבר ערים לא נושבו : ז וקדשתי עליך משחתים איש וכליו וכרתו מבחר ארזיך והפילו על-האש : ח ועברו גוים רבים על העיר הזאת ואמרו איש אל-רעהו על-מה עשה יהוה ככה לעיר הגדולה הזאת : ט ואמרו על אשר עזבו את-ברית יהוה אלהיהם וישתחוו לאלהים אחרים ויעבדום : י אלתבכו למת ואל-תנדו לו בכו בכו להלך כי לא ישוב עוד וראה את-ארץ מולדתו : יא כי כה אמר-יהוה אל-שלם בן-יאשיהו מלך יהודה המלך תחת יאשיהו אביו אשר יצא מן-המקום הזה לא-ישוב שם עוד : יב כי במקום אשר-הגלו אתו שם ימות ואת-הארץ הזאת לא-יראה עוד : יג הוי בנה ביתו בל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית