א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה בשלח אליו המלך צדקיהו את-פשחור בן-מלכיה ואת-צפניה בן-מעשיה הכהן לאמר : ב דרש-נא בעדנו את-יהוה כי נבוכדראצר מלך-בבל נלחם עלינו אולי יעשה יהוה אותנו ככל-נפלאתיו ויעלה מעלינו : ג ויאמר ירמיהו אליהם כה תאמרן אל-צדקיהו : ד כה-אמר יהוה אלהי ישראל הנני מסב את-כלי המלחמה אשר בידכם אשר אתם נלחמים בם את-מלך בבל ואת-הכשדים הצרים עליכם מחוץ לחומה ואספתי אותם אל-תוך העיר הזאת : ה ונלחמתי אני אתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה ובאף ובחמה ובקצף גדול : ו והכיתי את-יושבי העיר הזאת ואת-האדם ואת-הבהמה בדבר גדול ימתו : ז ואחרי-כן נאם-יהוה אתן את-צדקיהו מלך-יהודה ואת-עבדיו ואת-העם ואתהנשארים בעיר הזאת מן-הדבר מן-החרב ומן-הרעב ביד נבוכדראצר מלך-בבל וביד איביהם וביד מבקשי נפשם והכם לפי-חרב לא-יחוס עליהם ולא יחמל ולא ירחם : ח ואלהעם הזה תאמר כה אמר יהוה הנני נתן לפניכם את-דרך החיים ואת-דרך המות : ט הישב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר והיוצא ונפל על-הכשדים הצרים עליכם וחיה והיתה-לו נפשו לשלל : י כי שמתי פני בעיר הזאת לרעה ולא לטובה נאם-יהוה ביד-מלך בבל תנתן ושרפה באש : יא ולבית מלך י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית