א הדבר אשר היה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר : ב קום וירדת בית היוצר ושמה אשמיעך את-דברי : ג וארד בית היוצר והנה-הוא עשה מלאכה על-האבנים : ד ונשחת הכלי אשר הוא עשה בחמר ביד היוצר ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות : ה ויהי דבר-יהוה אלי לאמור : ו הכיוצר הזה לא-אוכל לעשות לכם בית ישראל נאם-יהוה הנה כחמר ביד היוצר כן-אתם בידי בית ישראל : ז רגע אדבר על-גוי ועל-ממלכה לנתוש ולנתוץ ולהאביד : ח ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דברתי עליו ונחמתי על-הרעה אשר חשבתי לעשות לו : ט ורגע אדבר על-גוי ועל-ממלכה לבנת ולנטע : י ועשה הרע בעיני לבלתי שמע בקולי ונחמתי על-החובה אשר אמרתי להיטיב אותו : יא ועתה אמר-נא אלאיש-יהודה ועל-יושבי ירושלם לאמר כה אמר יהוה הנה אנכי יוצר עליכם רעה וחשב עליכם מחשבה שובו נא איש מדרכו הרעה והיטיבו דרכיכם ומעלליכם : יב ואמרו נואש כי-אחרי מחשבותינו נלך ואיש שררות לבו-הרע נעשה : יג לכן כה אמר יהוה שאלו-נא בגוים מי שמע כאלה שעררת עשתה מאד בתולת ישראל : יד היעזב מצור שדי שלג לבנון אם-ינתשו מים זרים קרים נוזלים : טו כי-שכחני עמי לשוא יקחרו ויכשלום בדרכיהם שבילי עולם ללכת נתיבות דרך לא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית