א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב לא-תקח לך אשה ולא-יהיו לך בנים ובנות במקום הזה : ג כי-כה אמר יהוה על-הבנים ועל-הבנות הילודים במקום הזה ועל-אמתם הילדות אותם ועלאבותם המולדים אותם בארץ הזאת : ד ממותי תחלאים ימתו לא ימפדו ולא יקברו לדמן על-פני האדמה יהיו ובחרב וברעב יכלו והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ : ה כי-כה אמר יהוה אל-תבוא בית מרזח ואל-תלך לספוד ואל-תנד להם כי-אספתי את-שלומי מאת העם-הזה נאם-יהוה את-החסד ואת-הרחמים : ו ומתו גדלים וקטנים בארץ הזאת לא יקברו ולא-יספדו להם ולא יתגדד ולא יקרח להם : ז ולא-יפרסו להם על-אבל לנחמו על-מת ולא-ישקו אותם כוס תנחומים על-אביו ועל-אמו : ח ובית-משתה לא-תבוא לשבת אותם לאכל ולשתות : ט כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני משבית מןהמקום הזה לעיניכם ובימיכם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה : י והיה כי תגיד לעם הזה את כל-הדברים האלה ואמרו אליך על-מה דבר יהוה עלינו את כל-הרעה הגדולה הזאת ומה עוננו ומה חחאתנו אשר חטאנו ליהוה אלהינו : יא ואמרת אליהם על אשר-עזבו אבותיכם אותי נאם-יהוה וילכו אחרי אלהים אחרים ויעבדום וישתחוו להם ואתי עזבו ואתתורתי לא שמר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית