א כה-אמר יהוה אלי הלוך וקנית לך אזור פשתים ושמתו על-מתניך ובמים לא תבאהו : ב ואקנה את-האזור כדבר יהוה ואשם על-מתני : ג ויהי דבר-יהוה אלי שנית לאמר : ד קח את-האזור אשר קנית אשר על-מתניך וקום לך פרתה וטמנהו שם בנקיק המלע : ה ואלך ואטמנהו בפרת כאשר צוה יהוה אותי : ו ויהי מקץ ימים רבים ויאמר יהוה אלי קום לך פרתה וקח משם את-האזור אשר צויתיך לטמנו-שם : ז ואלך פרתה ואחפר ואקח אתהאזור מן-המקום אשר-טמנתיו שמה והנה נשחת האזור לא יצלח לכל : ח ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ט כה אמר יהוה ככה אשחית את-גאון יהודה ואת-גאון ירושלם הרב : י העם הזה הרע המאנים לשמוע את-דברי ההלכים בשררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ויהי כאזור הזה אשר לא-יצלח לכל : יא כי כאשר ידבק האזור אל-מתני-איש כן הדבקתי אלי את-כל-בית ישראל ואת-כל-בית יהודה נאם-יהוה להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו : יב ואמרת אליהם את-הדבר הזה ס כה-אמר יהוה אלהי ישראל כל-נבל ימלא יין ואמרו אליך הידע לא נדע כי כל-נבל ימלא יין : יג ואמרת אליהם כה-אמר יהוה הנני ממלא את-כל-ישבי הארץ הזאת ואת-המלכים הישבים לדוד על-כסאו ואת-הכהנים ואת-ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית