א צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל-בגדי בגד : ב נטעתם גם-שרשו ילכו גם-עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם : ג ואתה יהוה ידעתני תראני ובחנת לבי אתך התקם כצאן לטבחה והקדשם ליום הרגה : ד עד-מתי תאבל הארץ ועשב כל-השדה ייבש מרעת ישבי-בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את-אחריתנו : ה כי את-רגלים רצתה וילאוך ואיך תתחרה את-המוסים ובארץ שלום אתה בוטח ואיך תעשה בגאון הירדן : ו כי גם-אחיך ובית-אביך גם-המה בגדו בך גם-המה קראו אחריך מלא אל-תאמן בם כי-ידברו אליך טובות : ז עזבתי את-ביתי נטשתי את-נחלתי נתתי את-ידדות נפשי בכף איביה : ח היתה-לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על-כן שנאתיה : ט העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה לכו אספו כל-חית השדה התיו לאכלה : י רעים רבים שחתו כרמי בססו את-חלקתי נתנו את-חלקת חמדתי למדבר שממה : יא שמה לשממה אבלה עלי שממה נשמה כל-הארץ כי אין איש שם על-לב : יב על-כל-שפים במדבר באו שדדים כי חרב ליהוה אכלה מקצה-ארץ ועד-קצה הארץ אין שלום לכל-בשר : יג זרעו חחים וקצים קצרו נחלו לא יועלו ובשו מתבואתיכם מחרון אףיהוה : יד כה אמר יהוה על-כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית