א הדבר אשר היה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר : ב שמעו את-דברי הברית הזאת ודברתם אל-איש יהודה ועל-ישבי ירושלם : ג ואמרת אליהם כה-אמר יהוה אלהי ישראל ארור האיש אשר לא ישמע את-דברי הברית הזאת : ד אשר צויתי את-אבותיכם ביום הוציאיאותם מארץ-מצרים מכור הברזל לאמר שמעו בקולי ועשיתם אותם ככל אשר-אצוה אתכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים : ה למען הקים את-השבועה אשר-נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה ואען ואמר אמן יהוה : ו ויאמר יהוה אלי קרא את-כל-הדברים האלה בערי יהודה ובחצות ירושלם לאמר שמעו את-דברי הברית הזאת ועשיתם אותם : ז כי העד העדתי באבותיכם ביום העלותי אותם מארץ מצרים ועדהיום הזה השכם והעד לאמר שמעו בקולי : ח ולא שמעו ולא-החו את-אזנם וילכו איש בשרירות לבם הרע ואביא עליהם את-כל-דברי הברית-הזאת אשר-צויתי לעשות ולא עשו : ט ויאמר יהוה אלי נמצא-קשר באיש יהודה ובישבי ירושלם : י שבו על-עונת אבותם הראשנים אשר מאנו לשמוע את-דברי והמה הלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם הפרו בית- ישראל ובית יהודה את-בריתי אשר כרתי את-אבותם : יא לכן כה אמר יהוה הנני מביא אליהם רעה אשר לא-יוכלו לצאת ממנה וזעקו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית