א בעת ההיא נאם-יהוה יוציאו את-עצמות מלכי-יהודה ואת-עצמות-שריו ואת-עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי-ירושלם מקבריהם : ב ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדמן על-פני האדמה יהיו : ג ונבחר מות מחיים לכל השארית הנשארים מן-המשפחה הרעה הזאת בכל-המקמות הנשארים אשר הדחתים שם נאם יהוה צבאות : ד ואמרת אליהם כה אמר יהוה היפלו ולא יקומו אם-ישוב ולא ישוב : ה מדוע שובבה העם הזה ירושלם משבה נצחת החזיקו בתרמית מאנו לשוב : ו הקשבתי ואשמע לוא-כן ידברו אין איש נחם על-רעתו לאמר מה עשיתי כלה שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה : ז גם-חסידה בשמים ידעה מועדיה ותר וסיס ועגור שמרו את-עת באנה ועמי לא ידעו את משפט יהוה : ח איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר עשה עט שקר ספרים : ט הבישו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר-יהוה מאסו וחכמת-מה להם : י לכן אתן את-נשיהם לאחרים שדותיהם ליורשים כי מקטן ועד-גדול כלה בצע בצע מנביא ועד-כהן כלה עשה שקר : יא וירפו את-שבר בת-עמי על-נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום : יב הבשו כי תועבה עשו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית