א הדבר אשר היה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר : ב עמד בשער בית יהוה וקראת שם אתהדבר הזה ואמרת שמעו דבר-יהוה כל-יהודה הבאים בשערים האלה להשתחות ליהוה : ג כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה : ד אל-תבטחו לכם אל-דברי השקר לאמר היכל יהוה היכל יהוה היכל יהוה המה : ה כי אםהיטיב תיטיבו את-דרכיכם ואת-מעלליכם אם-עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו : ו גר יתום ואלמנה לא תעשקו ודם נקי אל-תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם : ז ושכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למן-עולם ועד-עולם : ח הנה אתם בטחים לכם על-דברי השקר לבלתי הועיל : ט הגנב רצח ונאף והשבע לשקר וקחר לבעל והלך אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם : י ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא-שמי עליו ואמרתם נצלנו למען עשות את כל-התועבות האלה : יא המערת פרצים היה הבית הזה אשר-נקרא-שמי עליו בעיניכם גם אנכי הנה ראיתי נאם-יהוה : יב כי לכו-נא אל-מקומי אשר בשילו אשר שכנתי שמי שם בראשונה וראו את אשר-עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל : יג ועתה יען עשותכם את-כל-המעשים האלה נאם-יהוה ואדבר אליכם השכם ודבר ולא שמעתם וא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית