א שוטטו בחוצות ירושלם וראו-נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם-תמצאו איש אם-יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה : ב ואם חי-יהוה יאמרו לכן לשקר ישבעו : ג יהוה עיניך הלוא לאמונה הכיתה אתם ולא-חלו כליתם מאנו קחת מוסר חזקו פניהם ממלע מאנו לשוב : ד ואני אמרתי אך-דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם : ה אלכה-לי אלהגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם אך המה יחדו שברו על נתקו מוסרות : ו על-כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם נמר שקד על-עריהם כל-היוצא מהנה יחרף כי רבו פשעיהם עצמו משובותיהם : ז אי לזאת אסלח-לך בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים ואשבע אותם וינאפו ובית זונה יתגדדו : ח סוסים מיזנים משכים היו איש אלאשת רעהו יצהלו : ט העל-אלה לוא-אפקד נאם-יהוה ואם בגוי אשר-כזה לא תתנקם נפשי : י עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל-תעשו הסירו נטישותיה כי לוא ליהוה המה : יא כי בגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה נאם-יהוה : יב כחשו ביהוה ויאמרו לא-הוא ולא-תבוא עלינו רעה וחרב ורעב לוא נראה : יג והנביאים יהיו לרוח והדבר אין בהם כה יעשה להם : יד לכן כה-אמר יהוה אלהי צבאות יען דברכם את-הדבר הזה הנני נתן דברי בפיך לאש ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית