א דברי ירמיהו בן-חלקיהו מן-הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן : ב אשר היה דבר-יהוה אליו בימי יאשיהו בן-אמון מלך יהודה בשלש-עשרה שנה למלכו : ג ויהי בימי יהויקים בןיאשיהו מלך יהודה עד-תם עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן-יאשיהו מלך יהודה עד-גלות ירושלם בחדש החמישי : ד ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ה בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך : ו ואמר אהה אדני יהוה הנה לא-ידעתי דבר כי-נער אנכי : ז ויאמר יהוה אלי אל-תאמר נער אנכי כי על-כל-אשר אשלחך תלך ואת כל-אשר אצוך תדבר : ח אל-תירא מפניהם כי-אתך אני להצלך נאם-יהוה : ט וישלח יהוה את-ידו ויגע על-פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך : י ראה הפקדתיך היום הזה על-הגוים ועל-הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע : יא ויהי דבריהוה אלי לאמר מה-אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה : יב ויאמר יהוה אלי היטבת לראות כי-שקד אני על-דברי לעשתו : יג ויהי דבר-יהוה אלי שנית לאמר מה אתה ראה ואמר סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה : יד ויאמר יהוה אלי מצפון תפתח הרעה על כל-ישבי הארץ : טו כי הנני קרא לכל-משפחות ממלכות צפונה נאם-יהוה ובאו ונתנו איש כסאו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית