א כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי-זה בית אשר תבנו-לי ואי-זה מקום מנוחתי : ב ואת-כל-אלה ידי עשתה ויהיו כל-אלה נאם-יהוה ואל-זה אביט אל-עני ונכהרוח וחרד על-דברי : ג שוחט השור מכה-איש זובח השה ערף כלב מעלה מנחה דם-חזיר מזכיר לבנה מברך און גם-המה בחרו בדרכיהם ובשקוציהם נפשם חפצה : ד גם-אני אבחר בתעלליהם ומגורתם אביא להם יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הרע בעיני ובאשר לא-חפצתי בחרו : ה שמעו דבר-יהוה החרדים אל-דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה ונראה בשמחתכם והם יבשו : ו קול שאון מעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאיביו : ז בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר : ח מי-שמע כזאת מי ראה כאלה היוחל ארץ ביום אחד אם-יולד גוי פעם אחת כי-חלה גםילדה ציון את-בניה : ט האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם-אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך : י שמחו את-ירושלם וגילו בה כל-אהביה שישו אתה משוש כל-המתאבלים עליה : יא למען תינקו ושבעתם משד תנחמיה למען תמצו והתענגתם מזיז כבודה : יב כי-כה אמר יהוה הנני נטה-אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גוים וינקתם על-צד תנשאו ועל-ברכים תשעשעו : יג כאי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית