א מי-זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע : ב מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדרך בגת : ג פורה דרכתי לבדי ומעמים איןאיש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על-בגדי וכל-מלבושי אגאלתי : ד כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה : ה ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני : ו ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם : ז חסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל כל אשר-גמלנו יהוה ורב-טוב לבית ישראל אשר-גמלם כרחמיו וכרב חסדיו : ח ויאמר אך-עמי המה בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע : ט בכל-צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינחלם וינשאם כל-ימי עולם : י והמה מרו ועצבו את-רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם-בם : יא ויזכר ימי-עולם משה עמו איה המעלם מים את רעי צאנו איה השם בקרבו את-רוח קדשו : יב מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם : יג מוליכם בתהמות כמוס במדבר לא יכשלו : יד כבהמה בבקעה תרד רוח יהוה תניחנו כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת : טו הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית