א רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי-לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח-קוח : ב לקרא שנת-רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כלאבלים : ג לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מחע יהוה להתפאר : ד ובנו חרבות עולם שממות ראשנים יקוממו וחדשו ערי חרב שממות דור ודור : ה ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם : ו ואתם כהני יהוה תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם חיל גוים תאכלו ובכבודם תתימרו : ז תחת בשתכם משנה וכלמה ירנו חלקם לכן בארצם משנה יירשו שמחת עולם תהיה להם : ח כי אני יהוה אהב משפט שנא גזל בעולה ונתתי פעלתם באמת וברית עולם אכרות להם : ט ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל-ראיהם יכירום כי הם זרע ברך יהוה : י שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי-ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה : יא כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל-הגוים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית