א קרא בגרון אל-תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חחאתם : ב ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר-צדקה עשה ומשפט אלהיו לא עזב ישאלוני משפטי-צדק קרבת אלהים יחפצון : ג למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו ולא תדע הן ביום צמכם תמצאו-חפץ וכל-עצביכם תנגשו : ד הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרף רשע לא-תצומו כיום להשמיע במרום קולכם : ה הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכף כאגמן ראשו ושק ואפר יציע הלזה תקרא-צום ויום רצון ליהוה : ו הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ושלח רצוצים חפשים וכל-מוטה תנתקו : ז הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי-תראה ערם וכמיתו ומבשרך לא תתעלם : ח אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד יהוה יאספך : ט אז תקרא ויהוה יענה תשוע ויאמר הנני אם-תסיר מתוכך מוטה שלח אצבע ודבר-און : י ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים : יא ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא-יכזבו מימיו : יב ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור-ודור תקומם וקרא לך גדר פרץ משבב נתיבות לשבת : יג ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית