א הצדיק אבד ואין איש שם על-לב ואנשי-חסד נאספים באין מבין כי-מפני הרעה נאסף הצדיק : ב יבוא שלום ינוחו על-משכבותם הלך נכחו : ג ואתם קרבו-הנה בני עננה זרע מנאף ותזנה : ד על-מי תתענגו על-מי תרחיבו פה תאריכו לשון הלוא-אתם ילדי-פשע זרע שקר : ה הנחמים באלים תחת כל-עץ רענן שחטי הילדים בנחלים תחת סעפי המלעים : ו בחלקי-נחל חלקך הם הם גורלך גם-להם שפכת נסך העלית מנחה העל אלה אנחם : ז על הר-גבה ונשא שמת משכבך גם-שם עלית לזבח זבח : ח ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך כי מאתי גלית ותעלי הרחבת משכבך ותכרת-לך מהם אהבת משכבם יד חזית : ט ותשרי למלך בשמן ותרבי רקחיך ותשלחי ציריך עד-מרחק ותשפילי עד-שאול : י ברב דרכך יגעת לא אמרת נואש חית ידך מצאת על-כן לא חלית : יא ואת-מי דאגת ותיראי כי תכזבי ואותי לא זכרת לא-שמת על-לבך הלא אני מחשה ומעלם ואותי לא תיראי : יב אני אגיד צדקתך ואת-מעשיך ולא יועילוך : יג בזעקך יצילך קבוציך ואת-כלם ישא-רוח יקח-הבל והחוסה בי ינחל-ארץ ויירש הר-קדשי : יד ואמר סלו-סלו פנו-דרך הרימו מכשול מדרך עמי : טו כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת-דכא ושפל-רוח להחיות רוח שפלים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית