א כה אמר יהוה שמרו משפט ועשו צדקה כי-קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות : ב אשרי אנוש יעשה-זאת ובן-אדם יחזיק בה שמר שבת מחללו ושמר ידו מעשות כל-רע : ג ואל-יאמר בן-הנכר הנלוה אל-יהוה לאמר הבדל יבדילני יהוה מעל עמו ואל-יאמר המריס הן אני עץ יבש : ד כי-כה אמר יהוה למריסים אשר ישמרו את-שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי : ה ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן-לו אשר לא יכרת : ו ובני הנכר הנלוים על-יהוה לשרתו ולאהבה את-שם יהוה להיות לו לעבדים כל-שמר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי : ז והביאותים אל-הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על-מזבחי כי ביתי בית-תפלה יקרא לכלהעמים : ח נאם אדני יהוה מקבץ נדחי ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו : ט כל חיתו שדי אתיו לאכל כל-חיתו ביער : י צפיו עורים כלם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח הזים שכבים אהבי לנום : יא והכלבים עזי-נפש לא ידעו שבעה והמה רעים לא ידעו הבין כלם לדרכם פנו איש לבצעו מקצהו : יב אתיו אקחה-יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר גדול יתר מאד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית