א כה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר-מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם : ב מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם-אין-בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא : ג אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם : ד אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את-יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים : ה אדני יהוה פתח-לי אזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסוגתי : ו גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק : ז ואדני יהוה יעזר-לי על-כן לא נכלמתי על-כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי-לא אבוש : ח קרוב מצדיקי מי-יריב אתי נעמדה יחד מי-בעל משפטי יגש אלי : ט הן אדני יהוה יעזר-לי מי-הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם : י מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו : יא הן כלכם קדחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות בערתם מידי היתה-זאת לכם למעצבה תשכבון :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית