א שמעו איים אלי והקשיבו לאמים מרחוק יהוה מבטן קראני ממעי אמי הזכיר שמי : ב וישם פי כחרב חדה בצל ידו החביאני וישימני לחץ ברור באשפתו הסתירני : ג ויאמר לי עבדי-אתה ישראל אשר-בך אתפאר : ד ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי את-יהוה ופעלתי את-אלהי : ה ועתה אמר יהוה יצרי מבטן לעבד לו לשובב יעקב אליו וישראל לו יאסף ואכבד בעיני יהוה ואלהי היה עזי : ו ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את-שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד-קצה הארץ : ז כה אמר-יהוה גאל ישראל קדושו לבזה-נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך : ח כה אמר יהוה בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות שממות : ט לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו על-דרכים ירעו ובכל-שפיים מרעיתם : י לא ירעבו ולא יצמאו ולא-יכם שרב ושמש כי-מרחמם ינהגם ועל-מבועי מים ינהלם : יא ושמתי כל-הרי לדרך ומסלתי ירמון : יב הנה-אלה מרחוק יבאו והנה-אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים : יג רנו שמים וגילי ארץ ופצחו הרים רנה כי-נחם יהוה עמו ועניו ירחם :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית