א שמעו-זאת בית-יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם יהוה ובאלהי ישראל יזכירו לא באמת ולא בצדקה : ב כי-מעיר הקדש נקראו ועל-אלהי ישראל נסמכו יהוה צבאות שמו : ג הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה : ד מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה : ה ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך פן-תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום : ו שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם : ז עתה נבראו ולא מאז ולפני-יום ולא שמעתם פן-תאמר הנה ידעתין : ח גם לא-שמעת גם לא ידעת גם מאז לא-פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך : ט למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם-לך לבלתי הכריתך : י הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני : יא למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא-אתן : יב שמע אלי יעקב וישראל מקראי אני-הוא אני ראשון אף אני אחרון : יג אף-ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו : יד הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את-אלה יהוה אהבו יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים : טו אני אני דברתי אף-קראתיו הביאתיו והצליח דרכו : טז קרבו אלי שמעו-זאת לא מראש במתר דברתי מעת היות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית